Smartax Communication Co.,Ltd.
Check mail
www.maxon.co.th
 
 
 

Smartax Communication Co., Ltd. >>
ปัจจุบันการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นไปได้โดยกว้างขวางทั้งทางภาครัฐและเอกชน บริษัท Smartax Communication Co., Ltd. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวิทยุสื่อสารแต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ภายใต้ยี่ห้อ Maxon ซึ่งวิทยุสื่อสาร Maxon
เป็นยี่ห้อที่มีการผลิตและประกอบในประเทศ 100% และบริษัท Smartax Communication Co., Ltd. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของผู้ใช้ให้มี ีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท Smartax Communication Co., Ltd. จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ Maxon อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของภาครัฐและเอกชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ Maxon ได้รับมาตรฐานสากลจากยุโรป ISO 9002 และยังผ่านการทดสอบจาก Military Standards 810 C, D & E

บริการหลังการขาย :

ความสะดวกและรวดเร็วคือหัวใจของการบริการ บริษัทเน้นการบริการเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ด้วยการรับประกันคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และ การซ่อม- บำรุง

** สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
**
สำหรับเอกชน และบุคคลทั่วไป
**
สำหรับระบบแท็กซี่ และ GPS
**
สำหรับระบบกระจายเสียงไร้สายเทศบาล, อบต.

"เป็นหนึ่งในสินค้าที่เราภูมิใจที่ผลิตและประกอบภายในประเทศไทย 100%"

Copyright@2006, Smartax Communication Co.,Ltd. All right reserved.